SK Djervs lover

Lov for Sportsklubben Djerv stiftet den 18. mai 1913

Godkjent av Hordaland idrettskrets den 23. 09. 97 og vedtatt på årsmøtet den 03.12.97. Revidert på årsmøte 20.mars 2006.

§ 1 (Formål)

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubbens formål er ved samarbeid og vennskap å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund samt fremme friluftsliv i sunne former.

§ 2 (Organisatorisk tilknytning)

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland Idrettskrets.

Bestemmelsene i klubbens lover er generelt og gjeldende i den grad de ikke er i strid med NIFs lov.

Klubben er medlem av de særforbund som klubbens årsmøte bestemmer.

Klubben hører hjemme i Bergen kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

§ 3 (Medlemmer)

Alle som lover å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Som medlem følger plikt til å overholde disse.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 (Stemmerett og valgbarhet)

¨

For å ha stemmerett på klubbens møter må en ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde kontingent for mer enn ett år. Vedkommende må ha fylt 15 år.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstager i laget er valgbar til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§ 5 (Kontingent)

Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett og kan av hovedstyret fratas andre rettigheter og strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan vedkommende ikke tas opp som medlem igjen før skyldig kontingent er betalt. – evt. ettergitt av hovedstyret.

Årsmøtet har høve til å la hovedstyret sette ned eller frafalle kontingenten i tilfelle sykdom, arbeidsløshet eller andre formildende grunner. Hvert enkelttilfelle avgjøres individuelt og konfidensielt.

§ 6 (Tillitsvalgtes godtgjørelser)

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 (Habilitet)

For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte  tillitspersoner og ansatte gjelder NIFs habilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2-7.

§ 8 (Straffesaker)

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kap. 11 (NIFs straffebestemmelser).

§ 9 (Årsmøte)

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i november måned.

Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen, medlemsblad eller på oppslagstavlen for Møhlenpris idrettsbane.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har tilgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og media til å være tilstede.  Foresatte til medlemmer under 15 år har talerett.

Årsmøtet er vedtaksfør med antall tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres hvis 2/3 av de fremmøtte krever dette. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 10 (Ledelse av årsmøtet)

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 11 (stemmegivning på årsmøtet)

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger forslag på flere kandidater enn det antall som skal velges. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved aktuell avstemning.

Stemmesedler teller ikke når de er blanke, inneholder kandidater som ikke er foreslått eller at antall kandidater enn det som skal velges. Stemmene skal da anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere i en avstemning, må alle ansees for valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter – her anses de med flest stemmer for valgt. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 (årsmøtets oppgaver)

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og velge dirigent, referent og 2 desisorer
 2. Godkjenne saksliste
 3. Behandle klubbens årsmelding
 4. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
 5. Behandle innkomne forslag
 6. Fastsette kontingent
 7. Vedta klubbens budsjett
 8. Bestemme klubbens organisasjon (jfr. § 15)
 9. Velge: a) Leder, nestleder, kasserer og sekretær (arbeidsutvalg)

b) Øvrige hovedstyremedlemmer (Hovedavdelingsledere)

c) 2 revisorer

d) Valgkomite, 3 personer

e) Hovedansvarlige ledere oppmenn for underavdelingene og utvalg

f) Styremedlemmer i underavdelinger utvalg

Dersom årsmøtet ikke får valgt en fulltallig valgkomite, kan årsmøtet gi de den valgte mandat til å komplettere komiteen. Kompletteringen skal godkjennes av hovedstyret.

Årsmøtet kan gi mandat til de enkelte underavdelinger utvalg for supplering av medlemmer pkt. e) og f).

Suppleringer skal godkjennes av hovedstyret.

Hvis ikke årsmøtet får gjennomført pålagte oppgaver, fastsettes ekstraordinært årsmøte.

§ 13 (Ekstraordinært årsmøte)

Ekstraordinært årsmøte holdes når hovedstyret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det – eventuelt når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 (Styret)

Leder har sammen med arbeidsutalget den daglige ledelsen av klubben, og hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Hovedstyret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere klubben utad.

Hovedstyret skal holde møter når leder bestemmer det eller et flertall av hovedstyremedlemmene forlanger det. Leder tar seg av mottagelse, event. Delegerer dette til annen. I leders fravær overtar nestleders funksjoner.

Hovedtstyret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Etter innsats kan medlemmer tildeles klubbens gullmerke av hovedstyret. Dette kan skje hvert 5- år regnet fra stiftelsesåret.

Personer som har gjort en særskilt innsats for klubben og idrettssaken kan av årsmøtet utnevnes til æresmedlemmer. Kandidater foreslås av hovedstyremedlemmer , og hovedstyrets innstilling til årsmøtet skal være enstemmig. Æresmedlemmer er fritatt kontingent.

§ 15 (Grupper/avdelinger)

Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av valgte, event. Oppnevnte tillitspersoner eller styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten hovedstyrets godkjennelse event. I h.h.t. instruks vedtatt av hovedstyret.

§ 16 (Lovendring)

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Lovendringer må dessuten godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. § 17 kan ikke endres.

§ 17 (Oppløsning)

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall. Innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal være effektiv må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annen opphør av klubben, tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent